Quảng cáo xanh và sự chứng thực từ người nổi tiếng: Chất xúc tác cho hành vi tiêu dùng bền vững của gen Z

  • Kiều Anh Tài
  • Bùi Ngọc Tuấn Anh
Từ khóa: quảng cáo xanh; sự chứng thực từ người nổi tiếng; tiêu dùng xanh

Tóm tắt

Ở các nền kinh tế mới nổi, sự tăng cường ý thức về tính bền vững, thương hiệu xanh và môi trường trở nên càng được chú trọng. Trong đó, thế hệ Gen Z có sự nhạy bén đối với vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Họ thường tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ có tác động tích cực đối với môi trường và thúc đẩy phong trào tiêu dùng bền vững. Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của quảng cáo xanh và sự chứng thực từ người nổi tiếng đối với hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Z. Mẫu gồm 294 người tham gia, thu thập dữ liệu bằng phương pháp chọn mẫu phi xác suất thuận tiện và bảng hỏi với thang đo Likert 5 điểm. Kết quả cho thấy quảng cáo xanh và sự chứng thực từ người nổi tiếng có tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Z. Các phát hiện của nghiên cứu cung cấp các hàm ý hữu ích cho nhà chính sách và doanh nghiệp trong việc sử dụng quảng cáo xanh kết hợp sự chứng thực từ người nổi tiếng để thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh.

Tác giả

Kiều Anh Tài

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Ngọc Tuấn Anh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-29
Chuyên mục
Bài viết