Quay trở lại chi tiết bài viết Cloning, expression and purification of fructosyl amino acid oxidase (FAOX) in Escherichia Coli Tải xuống tải PDF