Rủi ro phá sản, bảng cân đối kế toán ngân hàng thương mại trong điều kiện bất định tại Việt Nam

  • Nguyễn Hoàng Chung
Từ khóa: đòn bẩy NHTM; khoản vay NHTM; tính bất định; thanh khoản NHTM

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu cấp Ngân Hàng Thương Mại (NHTM) tại Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2019 để đo lường tính bất định vi mô trong NHTM thông qua việc phân tán các cú sốc cấp NHTM nhằm kiểm định mối quan hệ giữa tính bất định và sự thay đổi của bảng cân đối kế toán các NHTM. Các kiểm định thực nghiệm được thực hiện bằng phương pháp ước tính mô men theo phương pháp tổng quát hệ thống hai bước (Generalized Method of Moments - GMM) và sau đó được xác minh bằng kỹ thuật sửa biến giả bình phương nhỏ nhất (Least Square Dummy Variables - LSDVC). Kết quả cho thấy các NHTM có xu hướng giảm các khoản tín dụng rủi ro, tích trữ nhiều thanh khoản hơn và giảm đòn bẩy tài chính để đối phó với tính bất định cao hơn. Mối quan hệ giữa tính bất định và phản ứng của bảng cân đối kế toán của các NHTM rõ rệt hơn đối với các NHTM chịu nhiều rủi ro tín dụng và rủi ro tổng thể, do đó hỗ trợ khả năng phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng thương mại.

Tác giả

Nguyễn Hoàng Chung

Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-06-11
Chuyên mục
Bài viết