Thực nghiệm vai trò của năng lực quản trị dữ liệu lớn đối với hiệu quả kinh doanh của công ty dịch vụ logistics ở Đông Nam Bộ, Việt Nam

  • Nguyễn Thanh Hùng
Từ khóa: công ty dịch vụ logistics; hiệu quả kinh doanh; năng lực quản trị dữ liệu lớn; tích hợp

Tóm tắt

Mối quan hệ giữa dữ liệu lớn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đã được nghiên cứu không ít. Tuy vậy, các nghiên cứu xem xét vai trò của năng lực quản trị dữ liệu lớn trong hoạt động của công ty chưa nhiều. Với việc các chuỗi cung ứng khủng hoảng trong và sau đại dịch, các công ty dịch vụ logistics cần có thêm hướng mới, bền vững hơn, để gia tăng tích hợp, tiếp cận nguồn cung logistics toàn cầu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bài báo làm rõ sự liên quan giữa năng lực quản trị dữ liệu lớn, tích hợp chuỗi cung ứng vận tải, tiếp cận nguồn cung ứng logistics toàn cầu và hiệu quả kinh doanh của các công ty dịch vụ logistics. Dữ liệu của 211 công ty dịch vụ logistics ở Đông Nam Bộ được xử lý bởi mô hình SEM cho thấy năng lực quản trị dữ liệu lớn hỗ trợ công ty dịch vụ logistics tích hợp chuỗi vận tải hiệu quả hơn, tiếp cận nguồn cung ứng logistics toàn cầu tốt hơn, đạt được nhiều lợi thế hơn trong quy trình tìm nguồn cung ứng, theo đó mang lại hiệu quả kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp.

Tác giả

Nguyễn Thanh Hùng

Trường Đại học Tài chính - Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-06-11
Chuyên mục
Bài viết