Thuộc tính hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng đối với khách nội địa trong bối cảnh Covid-19

  • Lê Thái Phượng
  • Tô Văn Hạnh
  • Phạm Thị Chi
Từ khóa: Covid-19; Đà Nẵng; khách nội địa; sức hấp dẫn của điểm đến; thuộc tính hấp dẫn

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định các thành phần và thuộc tính hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng đối với khách nội địa trong bối cảnh Covid-19. Phương pháp định tính thông qua phỏng vấn chuyên gia kết hợp với phương pháp định lượng được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy, sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng đối với khách nội địa trong bối cảnh Covid-19 được tạo nên bởi 08 thành phần (33 thuộc tính), gồm: (1) Tự nhiên; (2) Văn hóa; (3) Các hoạt động, lễ hội, sự kiện; (4) Cơ sở vật chất du lịch; (5) Cơ sở hạ tầng và an ninh an toàn; (6) Giá cả sản phẩm, dịch vụ; (7) Nhận thức của du khách về bối cảnh Covid-19 và (8) Chính sách kích cầu. Kết quả nghiên cứu góp phần đề xuất những định hướng cho các cơ quan quản lý du lịch Đà Nẵng và các doanh nghiệp du lịch đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng và thu hút được khách du lịch nội địa đến với Đà Nẵng sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiographies##

Lê Thái Phượng

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam

Tô Văn Hạnh

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam

Phạm Thị Chi

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-28
Chuyên mục
Bài viết