Vai trò của cảm nhận sự hỗ trợ từ tổ chức và đồng nghiệp trong việc nâng cao hành vi hỗ trợ sinh thái

  • Nguyễn Hoàng Kim
Từ khóa: cảm nhận sự hỗ trợ từ đồng nghiệp; cảm nhận sự hỗ trợ từ tổ chức; hành vi hỗ trợ sinh thái; sự hài lòng trong công việc

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cảm nhận sự hỗ trợ từ tổ chức, cảm nhận sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, sự hài lòng trong công việc đến hành vi hỗ trợ sinh thái. Dữ liệu được thu thập từ 211 nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cảm nhận sự hỗ trợ từ tổ chức và cảm nhận sự hỗ trợ từ đồng nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến hành vi hỗ trợ sinh thái. Bên cạnh đó, sự hài lòng trong công việc đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa cảm nhận sự hỗ trợ từ tổ chức và từ đồng nghiệp với hành vi hỗ trợ sinh thái. Hàm ý lý thuyết và thực tiễn sẽ được thảo luận dựa trên các kết quả nghiên cứu.

Tác giả

Nguyễn Hoàng Kim

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-28
Chuyên mục
Bài viết