Ứng dụng Blockchain vào hoạt động kiểm toán nội bộ - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  • Lê Hữu Nghĩa
  • Lâm Thị Hồng Hoa
Từ khóa: Blockchain; kiểm toán nội bộ; sổ cái phân tán cấp quyền; sổ cái phân tán không phân quyền

Tóm tắt

Công nghệ Blockchain được ứng dụng với nhiều đặc tính ưu việt như khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, tính an toàn và bảo mật cao, phát hiện và ngăn ngừa gian lận trong hoạt động kiểm toán nội bộ. Bài viết này sử dụng phương pháp tra cứu, so sánh, tổng hợp và phân tích diễn dịch trên phương diện các ứng dụng thực tế của công nghệ Blockchain trên thế giới trong công tác kiểm toán nội bộ như giấy tờ làm việc, bằng chứng kiểm toán, báo cáo kiểm toán, hoạt động giám sát kiểm toán nội bộ từ xa. Từ đây, bài học kinh nghiệm cho việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại Việt Nam được thông qua các cơ hội và thách thức mà tổ chức kiểm toán nội bộ lẫn kiểm toán viên có thể đối mặt mà nghiên cứu này đã chỉ ra.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiographies##

Lê Hữu Nghĩa

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lâm Thị Hồng Hoa

Trường Đại học Kinh tế Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-28
Chuyên mục
Bài viết