Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

  • Trần Hoài Nam
  • Đặng Tường Anh Thư
  • Đinh Thị Phương Khanh
  • Lê Vũ
Từ khóa: Đơn Dương; liên kết; mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS); nông hộ nuôi bò sữa

Tóm tắt

Doanh nghiệp là chiếc cầu nối đưa nông sản đến thị trường. Khi tham gia liên kết với doanh nghiệp trong chăn nuôi bò sữa, nông hộ sẽ dễ tiếp cận với thị trường qua việc hỗ trợ thông tin từ doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) bằng phần mềm SmartPLS 3.0 từ nguồn dữ liệu 300 nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố sự cam kết (0.348***), sự chia sẻ thông tin (0.258***), sự hợp tác phối hợp (0.200**), sự tin tưởng (0.147**) và sự hài lòng (0.126***) ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động liên kết và sự biến thiên của chất lượng hoạt động liên kết là 38.4% được giải thích bởi các nhân tố này. Mặt khác, sự biến thiên của sự hài lòng (43.6%) được giải thích bởi các nhân tố như sự chia sẻ thông tin, sự cam kết, sự hợp tác phối hợp và sự tin tưởng.

Tác giả

Trần Hoài Nam

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đặng Tường Anh Thư

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đinh Thị Phương Khanh

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lê Vũ

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-28
Chuyên mục
Bài viết