Các mô hình hồi quy cơ bản trong quản trị kinh doanh

  • Ma Thế Ngàn
Từ khóa: mô hình hồi quy; nghiên cứu định lượng; quản trị kinh doanh

Tóm tắt

Hướng nghiên cứu định lượng trong quản trị kinh doanh tại Việt Nam do đang còn trong những bước đầu tiên hội nhập quốc tế nên vẫn còn thiếu sự hệ thống về phương pháp, tạo ra rào cản đáng kể cho các nhà nghiên cứu. Nhằm lấp vào khoảng trống nghiên cứu này, bài báo giới thiệu tới các đồng nghiệp và bạn đọc trong nước một số mô hình phân tích hồi quy cơ bản. Trong bài viết, tác giả áp dụng phương pháp tổng quan với tài liệu được chọn lọc chủ yếu từ nguồn Web of Science và một số sách báo đáng tin cậy khác. Kết quả nghiên cứu chỉ ra ba mô hình hồi quy cơ bản, gồm: tác động trực tiếp, tác động trung gian và tác động điều tiết. Mỗi mô hình được giới thiệu bao gồm khái niệm, phương trình hồi quy, các kỹ thuật kiểm định và ví dụ minh họa. Bài viết đóng góp vào những bước đầu tiên trong việc hệ thống hóa phương pháp nghiên cứu định lượng tại Việt Nam.

##submission.authorBiography##

Ma Thế Ngàn

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-28
Chuyên mục
Bài viết