Quay trở lại chi tiết bài viết Hàm Cobb-Douglas hay hàm Translog? Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Tải xuống tải PDF