Hàm Cobb-Douglas hay hàm Translog? Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

  • Trần Quang Cảnh
  • Vũ Trực Phức
Từ khóa: độ tin cậy dự báo; hàm Cobb-Douglas; hàm sản xuất; hàm Translog

Tóm tắt

Trong kinh tế học và kinh tế lượng, hàm sản xuất Cobb-Douglas và hàm Translog thường được sử dụng rộng rãi để biểu thị mối quan hệ kỹ thuật giữa lượng của hai hoặc nhiều yếu tố đầu vào và lượng đầu ra. Tuy nhiên, theo khảo lược từ các nghiên cứu trước thì đa phần đều sử dụng hàm Cobb-Douglas, cũng có một số nghiên cứu sử dụng hàm Translog hoặc cả hai hàm trong một nghiên cứu. Tuy nhiên, việc so sánh kết quả phân tích của hai dạng hàm này hầu như chưa được đề cập đến.

Bài viết này sử dụng số liệu thống kê đầu vào là GDP Việt Nam từ 2009 - 2019, thực hiện phân tích bằng cả hai hàm Cobb-Douglas và Translog. Kết quả nghiên cứu cho thấy từ việc so sánh độ lệch chuẩn, so sánh đồ thị giá trị dự báo với đồ thị của giá trị thực tế và các chỉ số Mean Absolute Error (MAE), Mean Abs. Percent Error (MASE), Root Mean Squared Error (RMSE), Theil Inequality Coefficient (Theil) đều thể hiện kết quả dự báo bằng hàm Translog cho kết quả đáng tin cậy hơn so với dự báo bằng hàm Cobb-Douglass.

##submission.authorBiographies##

Trần Quang Cảnh

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Việt Nam

Vũ Trực Phức

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-28
Chuyên mục
Bài viết