Khảo sát chất lượng giáo dục các trường đại học khu vực Khánh Hòa trong nhận thức của người học

  • Trần Thị Ái Cẩm
Từ khóa: chất lượng; giáo dục; Khánh Hòa; trường đại học; tâm trí người học

Tóm tắt

Đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu về hình ảnh thương hiệu trường đại học, tuy nhiên bản chất và thuộc tính thương hiệu của mỗi trường sẽ không tương đồng nhau. Vì vậy, bài viết này sẽ khảo sát chất lượng giáo dục các trường đại học và so sánh hình ảnh thương hiệu của một trường đại học so với các trường khác trong cùng khu vực ở Khánh Hòa. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện qua 02 cuộc khảo sát: (1) nghiên cứu định tính khám phá các thuộc tính hình ảnh thương hiệu; (2) khảo sát chất lượng giáo dục của 05 trường đại học ở khu vực Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu xác định rằng trong nhận thức của người học, thì trường Đại học Nha Trang và trường Đại học Thông tin liên lạc lần lượt có vị thế số 01 và số 02, dẫn đầu hoàn toàn cả 05 thuộc tính. Trường Khánh Hòa và Tôn Đức Thắng lần lượt dẫn đầu ở hai thuộc tính Nét đặc trưng và Cơ sở vật chất. Trường Thái Bình Dương được đánh giá thấp nhất so với hình ảnh thương hiệu của 04 trường còn lại. Từ kết quả này có thể giúp cho các nhà quản lý marketing của các trường có thể đưa ra những giải pháp nhằm định vị và phát triển hình ảnh thương hiệu của nhà trường trong tâm trí của người học.

##submission.authorBiography##

Trần Thị Ái Cẩm

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-28
Chuyên mục
Bài viết