Duy trì nhân viên tại các doanh nghiệp Việt Nam

  • Nguyễn Viết Bằng
  • Lưu Minh Vững
Từ khóa: cam kết với tổ chức; duy trì nhân viên; hài lòng công việc; hợp đồng tâm lý; thương hiệu nhà tuyển dụng

Tóm tắt

Nghiên cứu này xác định, đo lường một số yếu tố có tác động tới duy trì nhân viên trong doanh nghiệp Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát 303 nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Kết quả nghiên cứu: (i) Hợp đồng tâm lý và hài lòng công việc có tác động lên duy trì nhân viên; (ii) Thương hiệu nhà tuyển dụng và cam kết với tổ chức có tác động lên hài lòng công việc; (iii) Cam kết với tổ chức và thương hiệu nhà tuyển dụng có tác động lên hợp đồng tâm lý. Ngoài ra, nhân viên nữ, làm doanh nghiệp lớn thì duy trì cao hơn nhân viên nam, làm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu giúp những nhà quản lý các doanh nghiệp Việt Nam thấy rõ hơn việc đầu tư vào thương hiệu nhà tuyển dụng sẽ có hiệu quả cao hơn cam kết với tổ chức đối với duy trì nhân viên.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Viết Bằng

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lưu Minh Vững

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-28
Chuyên mục
Bài viết