Tác động của chu kỳ chuyển đổi tiền mặt đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng

  • Võ Minh Long
  • Lê Thị Thanh Hằng
Từ khóa: chu kỳ chuyển đổi tiền mặt; doanh nghiệp ngành xây dựng; khả năng sinh lời

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tác động của chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) đến khả năng sinh lời của 58 doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp hồi quy, như: Pooled OLS, REM, FEM và cuối cùng là GLS sau khi thực hiện các kiểm định. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Thời gian thu tiền trung bình (ACP), số ngày tồn kho (INT), chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) và đòn bẩy tài chính (LEV) có tác động ngược chiều đến khả năng sinh lời với độ tin cậy cao, được đại diện qua hai chỉ tiêu, gồm: Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) nhưng biến quy mô doanh nghiệp (SIZE) cho kết quả ngược lại. Tuy nhiên, thời gian thanh toán trung bình (APP) lại có tác động cùng chiều với ROE và có ý nghĩa thống kê cao nhưng lại không có ý nghĩa thống kê với ROA.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy: Chưa có đủ bằng chứng khoa học về sự ảnh hưởng của khả năng thanh toán ngắn hạn (CR) đến khả năng sinh lời.

##submission.authorBiographies##

Võ Minh Long

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lê Thị Thanh Hằng

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-28
Chuyên mục
Bài viết