Giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn từ góc nhìn của chuyên gia, người làm du lịch và du khách

  • Lý Thị Thương
  • Lê Thái Phượng
Từ khóa: Danh thắng Ngũ Hành Sơn; du khách; du lịch; giá trị

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm phân tích những giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn qua đánh giá của chuyên gia, người làm du lịch và du khách. Thống kê mô tả và phân tích ANOVA là hai phương pháp được sử dụng để làm rõ sự khác biệt trong đánh giá của các bên liên quan. Kết quả cho thấy Danh thắng Ngũ Hành Sơn được chuyên gia và người làm du lịch đánh giá rất cao về các giá trị. Tuy nhiên, du khách hầu như đánh giá thấp về các giá trị của Danh thắng bởi nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. Như vậy, hoạt động chuyển tải giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn đối với du khách chưa hiệu quả. Từ đó, nhóm tác giả đã gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn trong hoạt động du lịch.

Tác giả

Lý Thị Thương

Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Việt Nam

Lê Thái Phượng

Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-28
Chuyên mục
Bài viết