Phân tích chuỗi giá trị và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ chanh không hạt ở tỉnh Hậu Giang

  • Khổng Tiến Dũng
Từ khóa: chanh không hạt; chuỗi giá trị; Hậu Giang; liên kết ngang

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm phân tích Chuỗi Giá Trị (CGT) và tìm hiểu thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chanh không hạt tại tỉnh Hậu Giang. Bộ số liệu sơ cấp gồm 164 nông hộ trồng chanh và 25 tác nhân khác trong CGT chanh không hạt và sử dụng bộ công cụ phân tích CGT bằng cách tiếp cận liên kết CGT ValueLinks của GTZ (2007) để phân tích. Đóng góp quan trọng của bài viết này là nghiên cứu cho cây lâu năm và gồm tính toán các khoản mục khấu hao và chi phí đầu tư ban đầu. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ chuỗi giá trị chanh không hạt không liên kết bao gồm 07 kênh thị trường, 05 chức năng và 09 tác nhân trong chuỗi, trong đó kênh 07 (nông hộ - công ty - tiêu dùng nước ngoài) hiệu quả nhất. Đối với chuỗi giá trị chanh không hạt có liên kết có 04 kênh thị trường với 05 chức năng và 08 tác nhân, với kênh 04 (nông hộ - Hợp tác xã - tiêu dùng nước ngoài) là hiệu quả nhất. Tuy nhiên, số lượng nông hộ tham gia liên kết chưa nhiều. Từ kết quả nghiên cứu này, bài viết đề xuất 05 chiến lược nâng cấp chuỗi và 03 mô hình giúp hoàn thiện CGT chanh không hạt hiệu quả.

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Khổng Tiến Dũng

Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-28
Chuyên mục
Bài viết