Nhu cầu đối với sản phẩm rau thương hiệu sinh thái của người tiêu dùng ở Kiên Giang

  • Huỳnh Việt Khải
  • Lê Thanh Sang
  • Phan Đình Khôi
  • Võ Thành Danh
  • Diệp Thị Như Quỳnh
Từ khóa: giá sẵn lòng trả (WTP); mô hình lựa chọn; nhãn hiệu sinh thái; thử nghiệm lựa chọn

Tóm tắt

Bài viết xác định nhu cầu của người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang thông qua ước lượng mức sẵn lòng chi trả của họ đối với các thuộc tính của cải thảo với thương hiệu sinh thái bằng phương pháp mô hình lựa chọn (CM). Kết quả chỉ ra rằng người tiêu dùng đồng ý trả thêm khoảng 25,000 đồng/kg cải thảo có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra họ cũng đồng ý với mức chi trả khoảng 14,000 đồng/kg cho cải thảo với thương hiệu xanh và khoảng 13,000 đồng/kg đối với thương hiệu hữu cơ. Người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang không thích những sản phẩm được thu hoạch trước đó 01 ngày hoặc trước đó 02 ngày nên mức sẵn lòng chi trả của họ cũng giảm lần lượt là 5,500 đồng/kg và 10,000 đồng/kg.

Tác giả

Huỳnh Việt Khải

Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Lê Thanh Sang

Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Phan Đình Khôi

Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Võ Thành Danh

Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Diệp Thị Như Quỳnh

Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-28
Chuyên mục
Bài viết