Tác động của nhận thức về doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến ý định mua của người tiêu dùng – Một nghiên cứu trong ngành nước giải khát

Từ khóa: Carroll; nhận thức của người tiêu dùng; thông tin người tiêu dùng tiếp nhận, ý định mua; trách nhiệm xã hội

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá nhận thức của người tiêu dùng đối với bốn thành phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (gọi tắt là CSR) theo mô hình của Carroll (1991), bao gồm trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện. Nghiên cứu cũng nhằm kiểm định tác động của hai yếu tố mức độ nhận thức của người tiêu dùng về CSR và mức độ thông tin tiếp nhận về CSR đến mối quan hệ giữa nhận thức về doanh nghiệp trách nhiệm xã hội và ý định mua của người tiêu dùng. Nghiên cứu đã đạt được kết quả như sau: thứ nhất, đánh giá tầm quan trọng của người tiêu dùng đối với các thành phần CSR. Thứ hai, những người có mức độ nhận thức về CSR cao có tác động mạnh hơn những người có mức độ nhận thức thấp trong mối quan hệ giữa nhận thức về doanh nghiệp trách nhiệm xã hội và ý định mua. Cuối cùng, những người thường xuyên nhận thông tin trách nhiệm xã hội từ các doanh nghiệp nước giải khát và hiểu thông điệp mà họ gửi đến có tác động mạnh hơn đến ý định mua hàng của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các kết quả này là nguồn tham khảo cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng, thực hiện CSR nhằm tác động đến ý định người tiêu dùng.

Tác giả

Nguyễn Hoàng Sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Công ty Xổ số Kiến thiết Kiên Giang

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-18
Chuyên mục
Bài viết