Giá trị cảm nhận, chất lượng mối quan hệ và sự gắn kết của khách hàng trong bối cảnh dịch vụ nhà hàng

  • Nguyễn Hữu Khôi
Từ khóa: chất lượng quan hệ; dịch vụ nhà hang; gắn kết của khách hàng; giá trị cảm nhận

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích thảo luận và kiểm định mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận, chất lượng mối quan hệ và sự gắn của khách hàng trong bối cảnh dịch vụ nhà hàng tại Việt Nam. Theo đó, giá trị cảm nhận được giả thuyết có tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự gắn kết của khách hàng thông qua chất lượng mối quan hệ. Kết quả kiểm định giả thuyết trên một mẫu 219 khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy rằng giá trị cảm nhận có tác động trực tiếp đến chất lượng mối quan hệ và sự gắn kết cũng như có tác động gián tiếp đến sự gắn kết thông qua chất lượng mối quan hệ. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một vài hàm ý học thuật và thực tiễn cho hoạt động quản lý nhà hàng.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Hữu Khôi
Trường Đại học Nha Trang
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-18
Chuyên mục
Bài viết