Ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến kết quả thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phẩn bất động sản Okamura Sanyo

  • Huỳnh Thị Thu Sương
  • Lê Thị Thu Hường
Từ khóa: kết quả thực hiện công việc; sự gắn kết với doanh nghiệp; văn hoá doanh nghiệp

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến kết quả thực hiện công việc của người lao động trong Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Okamura Sanyo. Dựa trên dữ liệu thu thập từ 246 nhân viên đang làm việc tại Công ty cổ Phần bất động sản Okamura Sanyo, nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích số liệu bằng kỹ thuật thống kê mô tả, hệ số tin cậy Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định. Kết quả nghiên cứu cho thấy văn hoá doanh nghiệp có ảnh hưởng rõ nét đến kết quả thực hiện công việc của người lao động bao gồm Sự tham gia của người lao động, Lương và khen thưởng, Chăm sóc khách hàng, Sự giao tiếp giữa các thành viên và Sự hợp tác giữa các thành viên. Kết quả nghiên cứu mang lại một số ý nghĩa thực tiễn giúp cho các nhà quản trị của Công ty cổ Phần bất động sản Okamura Sanyo nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh ngành dịch vụ quản lý và vận hành toà nhà, cảm nhận thấy sự quan trọng của các nhân tố văn hoá doanh nghiệp này đến kết quả thực hiện công việc của người lao động, từ đó có những điều chỉnh chiến lược xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp mang lại giá trị tích cực cho doanh nghiệp và là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiographies##

Huỳnh Thị Thu Sương

Trường Đại học Tài chính - marketing

Lê Thị Thu Hường
Công ty cổ phần bất động sản Okamura Sanyo
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-18
Chuyên mục
Bài viết