Vận dụng phương pháp DEMATEL đánh giá rủi ro COVID-19 tới chuỗi cung ứng thực phẩm tại Việt Nam

  • Tôn Nguyễn Trọng Hiền
  • Nguyễn Quỳnh Mai
Từ khóa: COVID-19; chuỗi cung ứng thực phẩm; DEMATEL; doanh nghiệp vận tải Việt Nam

Tóm tắt

Đại dịch COVID-19 đã và đang có những tác động to lớn đến chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu nói chung, gây gián đoạn, và xáo trộn chuỗi cung ứng thực phẩm Việt Nam nói riêng. Đại dịch mang lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng bởi rủi ro yêu cầu chúng ta cần thiết phải chuẩn bị, đối phó và vượt qua. Các rủi ro phức tạp và tác động lẫn nhau, do đó, nghiên cứu này nhằm đánh giá tầm quan trọng, mối quan hệ đan xen giữa các yếu tố rủi ro trong chuỗi cung ứng thực phẩm tại Việt Nam bằng phương pháp DEMATEL. Nghiên cứu cho thấy rủi ro về thay đổi trong chính sách và rủi ro thay đổi hành vi tiêu dùng có ảnh hưởng rất mạnh, là yếu tố nguy cơ kéo theo các rủi ro khác. Tuy là nguyên nhân, thay đổi nhu cầu và hành vi tiêu dùng vẫn bị rủi ro thay đổi chính sách từ nhà nước chi phối, trong khi đó, việc thay đổi chính sách hay không lại chịu sự tác động từ việc nông dân bị giảm thu nhập và hành vi người tiêu dùng thay đổi.

Tác giả

Tôn Nguyễn Trọng Hiền

Trường Đại học Văn Lang

Nguyễn Quỳnh Mai

Trường Đại học Văn Lang

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-18
Chuyên mục
Bài viết