Đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên du lịch huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

  • Thị Thùy Trang Trương
  • Thị Thùy Trinh Hạ
Từ khóa: du lịch, Lý Sơn, sản phẩm du lịch, tài nguyên du lịch

Tóm tắt

Đảo Lý Sơn sở hữu nhiều giá trị về văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc sắc, các lễ hội đặc trưng của vùng Trung bộ và một lễ hội độc đáo, mang tính duy nhất “Lễ khao lề thế lính Hoàng sa”; đây là cơ hội để du lịch phát triển nhưng vẫn còn không ít những vấn đề đặt ra: khai thác chưa hợp lý, hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch huyện đảo Lý Sơn cũng như tỉnh Quảng Ngãi. Bài viết sẽ đánh giá thực trạng khai thác, từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác phù hợp các Tài Nguyên Du Lịch (TNDL), làm phong phú, đa dạng sản phẩm du lịch, hướng tới phát triển bền vững du lịch huyện đảo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-25
Chuyên mục
Bài viết