Một số yếu tố tác động đến quyết định chọn mua mặt hàng trang trí nội thất phòng khách của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Thị Hương Trần
Từ khóa: yếu tố, trang trí nội thất, nội thất phòng khách, chọn mua, quyết định mua

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến quyết định chọn mua mặt hàng trang trí nội thất phòng khách của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM).
Mô hình nghiên cứu được kiểm định với 275 khách hàng mua mặt hàng trang trí nội thất phòng khách tại địa bàn TP. HCM. Phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích EFA và hồi quy được dùng để xác định các yếu tố tác động chính đến quyết định mua mặt hàng trang trí nội thất. Kết quả kiểm định cho thấy ba yếu tố chính tác động đến quyết định mua hàng trang trí nội thất phòng khách là: (1) Sự cần thiết trang trí nội thất phòng khách; (2) Yếu tố giá cả và (3) Yếu tố chất liệu của mặt hàng trang trí nội thất phòng khách. Cuối cùng nghiên cứu đã đưa ra những khuyến nghị cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh mặt hàng trang trí nội thất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-25
Chuyên mục
Bài viết