Tác động của đa dạng hóa Hội đồng quản trị và khoảng cách giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại

  • Hà Phạm
  • Thái Phát Nguyễn
  • Thị Thu Trang Nguyễn
Từ khóa: sự đa dạng trong HĐQT, khoảng cách giữa Chair-CEO, rủi ro

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu của 26 ngân hàng thương mại của Việt Nam với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng về sự đa dạng trong Hội đồng quản trị và khoảng cách
giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chair) với Tổng giám đốc (CEO) đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2007 - 2017. Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu cho thấy khoảng cách giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Chair-CEO) cũng như sự đa dạng của Hội đồng quản trị có ảnh hưởng đến rủi ro của các ngân hàng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-25
Chuyên mục
Bài viết