Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến kết quả làm việc thông qua sự tự tin và sáng tạo của nhân viên kinh doanh (Trường hợp ngành logistic tại Thành phố Hồ Chí Minh)

  • Việt Hằng Vũ
  • Thị Trà My Phan
Từ khóa: phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự tự tin, sự sáng tạo, kết quả làm việc, nhân viên kinh doanh, logistic

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm kiểm định tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến kết quả làm việc thông qua sự tự tin và sáng tạo của nhân viên kinh doanh ngành logistics, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao kết quả làm việc của nhân viên ngành này. Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng hai lần thảo luận nhóm với năm chuyên gia trong ngành logistics để điều chỉnh mô hình, thang đo và để thảo luận về kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng cách khảo sát trực tiếp và khảo sát trực tuyến. Các phương pháp và công cụ được sử dụng là thống kê mô tả, kiểm định thang đo, phân tích EFA, kiểm định CFA, kiểm định SEM bằng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu cho thấy Phong cách lãnh đạo chuyển đổi tác động dương đến sự Tự tin và Sáng tạo; Tự tin và Sáng tạo có tác động dương đến Kết quả làm việc. Kết quả này được thảo luận để làm cơ sở cho các hàm ý quản trị nhằm nâng cao kết quả làm việc của nhân viên kinh doanh ngành logistics.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-25
Chuyên mục
Bài viết