Mối quan hệ giữa quản lý tri thức, đổi mới, và hiệu quả tổ chức: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  • Anh Tuấn Phạm
  • Quốc Trung Phạm
Từ khóa: doanh nghiệp vừa và nhỏ, đổi mới, hiệu quả tổ chức, quản lý tri thức

Tóm tắt

Nghiên cứu này dựa trên mô hình nghiên cứu của ValdezJuárez, García-Pérez de Lema, và Maldonado-Guzmán (2016) và các lý thuyết có liên quan nhằm mục đính xem xét mối quan hệ giữa Quản Lý Tri Thức (QLTT), đổi mới và Hiệu Quả Tổ Chức (HQTC) trong các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam. Bảng câu hỏi khảo sát được gởi tới các nhà quản lý đã và đang làm việc tại các DNVVN thuộc các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ, và sản xuất. Dữ liệu thu về được phân tích bằng phần mềm SPSS v20 và AMOS v22. Kết quả cho thấy các yếu tố Đào tạo nhân viên, Chiến lược và chính sách của doanh nghiệp, Thu nhận tri thức của nhân viên, và Văn Hóa Tổ Chức (VHTC) là có ảnh hưởng tích cực đến sự đổi mới và sự đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến HQTC. Từ kết quả của nghiên cứu này, nghiên cứu cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp các DNVVN áp dụng QLTT một cách hiệu quả, từ đó, nâng cao năng lực đổi mới và cải thiện HQTC.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-25
Chuyên mục
Bài viết