Tác động của vốn con người đến phát triển tài chính ở Việt Nam

  • Minh Hà Nguyễn
  • Minh Hà Nguyễn
  • Đăng Hiễn Nguyễn
  • Đăng Hiễn Nguyễn
Từ khóa: vốn con người, phát triển tài chính

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu tác động của vốn con người đến phát triển tài chính ở Việt Nam giai đoạn 1990 - 2018. Vốn con người được đo lường thông qua tỷ lệ nhập học tiểu học, sức khỏe của lao động, dân số lao động và biến kiểm soát thu nhập bình quân đầu người. Phát triển tài chính được đo lường thông qua tỷ lệ tín dụng nội địa cung cấp cho khu vực tư nhân. Nghiên cứu áp dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL) để đánh giá tác động trong ngắn hạn và dài hạn giữa vốn con người và phát triển tài chính. Kết quả cho thấy các biến số của vốn con người có tác động tích cực đến phát triển tài chính ở Việt Nam, ngoại trừ dân số lao động có tác động ngược chiều.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-25
Chuyên mục
Bài viết