Đánh giá liêm chính học thuật của sinh viên qua nhận thức của sinh viên về môi trường học thuật và hành vi không trung thực học thuật

  • Hùng Vũ Đặng
  • Thành Long Nguyễn
Từ khóa: liêm chính học thuật, môi trường học thuật, sinh viên đại học, không trung thực học thuật

Tóm tắt

Nghiên cứu này khảo sát nhận thức và hành vi không trung thực học thuật, qua đó đánh giá liêm chính học thuật của sinh viên đại học trong bối cảnh của Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện qua cuộc khảo sát 208 sinh viên từ năm thứ nhất đến năm tư thuộc nhóm Kinh doanh và Quản lý của Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học An Giang. Thống kê mô tả được sử dụng để trình bày kết quả khảo sát nhận thức về môi trường học thuật, liêm chính học thuật hành vi không trung thực học thuật của sinh viên. Sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường học thuật và nhân khẩu học đến nhận thức và hành vi không trung thực học thuật được kiểm định qua phân tích sự khác biệt. Mặc dù sinh viên đánh giá rằng quy định của nhà trường về liêm chính học thuật là nghiêm khắc, họ cho rằng hành vi không trung thực học thuật vẫn diễn ra thường xuyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ thường xuyên thực hiện hành vi không trung thực học thuật tương quan trái chiều với mức độ nhận thức thấp của sinh viên về hành vi này. Nhà trường cần phải kiến tạo môi trường học thuật để phát triển liêm chính học thuật.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết