Hiệu quả kiểm soát sinh học rầy mềm Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) của bọ mắt to Geocoris ochropterus (Hemiptera: Geocoridae)

  • Lê Thuỵ Tố Như
  • Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Từ khóa: Geocoris ochropterus; kiểm soát sinh học; rầy mềm

Tóm tắt

Bọ mắt to Geocoris ochropterus là loài ăn mồi đa thực, đã và đang được quan tâm nghiên cứu và áp dụng trong phòng trừ sinh học côn trùng gây hại ở nhiều nước trên thế giới. Trong nghiên cứu này, các thí nghiệm phản ứng chức năng được thực hiện để đánh giá khả năng phòng trừ sinh học rầy mềm của bọ mắt to Geocoris ochropterus thu thập ở Củ Chi. Trong thời gian 24h, có sự khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê về tổng số rầy mềm bị bọ xít mắt to tiêu diệt giữa các nghiệm thức. Bọ mắt to tiêu diệt trung bình 12.7 ± 2.51; 21.33 ± 1.52; 31.33 ± 2.08; 40 ± 2; 40 ± 1.15 rầy mềm tương ứng lần lượt với các mật độ 20, 30, 40, 50, 60 con rầy mềm, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng bọ mắt to thể hiện phản ứng chức năng phù hợp với kiểu II (Holling, 1959). Thí nghiệm phản ứng số lượng biểu thị đường cong số rầy mềm bị tiêu diệt gia tăng khi mật độ bọ thành trùng tăng từ 05 con. Kết quả nghiên cứu cho thấy Bọ mắt to Geocoris ochropterus là loài có khả năng áp dụng trong phòng trừ sinh học côn trùng gây hại.

Tác giả

Lê Thuỵ Tố Như

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-22
Chuyên mục
Bài viết