Khu hệ động vật không xương sống cỡ lớn ven bờ ở hồ Đankia, tỉnh Lâm Đồng

  • Văn Thọ Lê
  • Văn Sơn Đặng
  • Ngọc Diễm My Trần
  • Doãn Đăng Phan
  • Thị Mai Hương Nguyễn
Từ khóa: chỉ số đa dạng, động vật không xương sống cỡ lớn ven bờ, hồ Đankia, phân bố, thành phần loài

Tóm tắt

Các loài động vật không xương sống cỡ lớn sống ở khu vực ven bờ được khảo sát trong hai mùa (mùa mưa và mùa khô) trong 5 năm từ 2013 đến 2017 tại 5 điểm thu mẫu ở hồ Đankia, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả đã xác định được 23 loài thuộc 15 họ, 9 bộ, 4 lớp, 3 ngành gồm: ngành chân khớp có số loài cao nhất (18 loài), tiếp theo là ngành thân mềm (4 loài) và thấp nhất là ngành giun đốt (1 loài). Tại các điểm thu mẫu, lớp côn trùng ghi nhận số loài (14 loài) cao nhất. Ngược lại, lớp giun ít tơ có số loài (1 loài) thấp nhất. Qua nghiên cứu cho thấy, số loài, mật độ cá thể và chỉ số đa dạng của động vật không xương sống cỡ lớn ven bờ ít có sự biến động giữa các điểm thu mẫu, nhưng có nhiều khác biệt theo mùa khảo sát. Trong đó, số loài và chỉ số đa dạng ghi nhận vào mùa mưa cao hơn mùa khô.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-10
Chuyên mục
Bài viết