Bán tinh sạch và ứng dụng enzyme pectinase từ nấm mốc Aspergillus niger vào xử lý nước ép táo và nho

  • Thị Hiền Đỗ
Từ khóa: độ trong, hiệu suất thu hồi, nho, pectinase, táo

Tóm tắt

Enzyme pectinase sử dụng trong nghiên cứu hoạt tính 194 UI/mL từ Aspergillus niger bước đầu tinh sạch bằng các phương pháp khác nhau: tủa muối, tủa bằng dung môi hữu cơ, lọc màng. Chế phẩm sau tinh sạch bằng lọc màng ứng dụng để tăng hiệu suất thu hồi, làm trong dịch ép táo và nho. Kết quả cho thấy sử dụng enzyme pectinase xử lý puree táo ở nhiệt độ phòng, nồng độ enzyme 8% (v/w), thời gian ủ 150 phút cho hiệu suất trích ly 82,7% tăng gần 24%, độ trong tăng 36%, độ nhớt giảm 18,8% so với mẫu không sử dụng enzyme. Đối với puree nho xử lý bằng enzyme pectinase ở nhiệt độ phòng, nồng độ enzyme 5% (v/w), thời gian ủ 120 phút cho hiệu suất trích ly 87,2% tăng gần 8,1%, độ trong tăng 66,7%, độ nhớt giảm 23,8% so với mẫu đối chứng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-10
Chuyên mục
Bài viết