Tích hợp khả năng áp dụng không chắc chắn tính chất lớp vào mô hình cơ sở đói tượng xác suất mờ

  • Hòa Nguyễn

Tóm tắt

Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) hướng đối tượng truyền thống đã được ứng dụng nhiều để thiết kế và hiện thực các hệ thống lớn. Tuy nhiên, mô hình dữ liệu này không biểu diễn và xử lý được thông tin không chắc chắn và không chính xác của các đối tượng trong thực tế. Các nghiên cứu mở rộng mô hình CSDL hướng đối tượng truyền thống để xử lý tính không chắc chắn và không chính xác tập trung vào các vấn đề sau: (1) mô hình hóa các quan hệ lớp; (2) định nghĩa mức độ thành viên (membership) không chắc chắn của các đối tượng; (3) biểu diễn giá trị thuộc tính không chắc chắn hoặc không chính xác của các đối tượng (4) biểu diễn và thực thi các phương thức (method) lớp; (5) mô hình hóa khả năng áp dụng không chắc chắn (uncertain applicability) của các tính chất lớp và xác định cơ chế thừa kế không chắc chắn của các đối tượng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết