Mở rộng mô hình cơ sở đối tượng xác suất với giá trị tính chất lớp không chắc chắn và không chính xác

  • Hòa Nguyễn

Tóm tắt

Thực tế đã cho thấy hướng đối tượng là một phương pháp hiệu quả để mô hình hóa, thiết kế và hiện thực các hệ thống lớn. Tuy nhiên, mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) hướng đổi tượng truyền thống không biểu diễn và xử lý được thông tin không chắc chắn và không chính xác của các đối tượng trong thực tế. Điều này đã đòi hỏi và thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển các mô hình CSDL hướng đôi tượng xác suất và mờ. Tuy nhiên cho đến nay it có mô hinh kết hợp được cả hai yếu tố không chắc chắn và không chính xác trên một nền tảng lý thuyết chặt chẽ. Hơn nữa, thật sự không có mô hình này có thể biểu diễn và xử lý hết mọi khía canh không chắc chắn và không chinh xác về thông tin trong thế giới thực. Vì vậy, các mô hình CSDL xác suất và mờ vẫn được tiếp tục nghiên cứu để đáp ứng các mục tiêu ứng dụng khác nhau.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết