Quay trở lại chi tiết bài viết Thuật giải di truyền (GAs) và ứng dụng trong quản lí xây dựng Tải xuống tải PDF