Về phương pháp OTM và công cụ trợ giúp phân tích, thiết kế phần mềm hệ thống thông tin

  • Thành Trai Trần

Tóm tắt

Sự chuyển đổi đang diễn ra trên Thế giới hiện qua các áp lực cụ thể lên các xí nghiệp. Áp lực này tác động đồng thời trên ba trục: Hướng về khách hàng, giảm thiểu thời gian (giao hàng/ dịch vụ), sáng chế công nghệ mới. Ba nhân tố này quyết định ưu thế của xí nghiệp trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ của mình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết