Nhân Giống In Vitro Cây Thanh Long Ruột Đỏ

  • Văn Tùng Đặng
  • Trần Đông Phương Nguyễn
Từ khóa: Thanh long ruột đỏ, nuôi cấy in vitro, chất điều hòa sinh trưởng thực vật

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm ra môi trường thích hợp để hoàn thiện quy trình nhân giống cây Thanh long ruột đỏ Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose. Hạt được khử trùng bằng javel 10% trong 10 phút. Cụm chồi được tạo thành từ cây con cao 1 cm trên môi trường MS + BA 1,5 mg/l và từ đoạn thân 1cm trên môi trường MS + BA 1 mg/l là tốt nhất. Rễ hình thành tốt nhất trên môi trường MS + 0,5 mg/l. Chất trồng để ươm cây gồm 10% tro trấu,
85% cát và 5% phân bò ủ hoai.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-17
Chuyên mục
Bài viết