Phân Tích Ổn Định Của Tấm FGM Sử Dụng Lý Thuyết Biến Dạng Cắt Bậc Cao

  • Phát Đạt Ngô
  • Thành Phong Ngô
  • Trung Dũng Trần
Từ khóa: Tấm FGM, lý thuyết biến dạng cắt bậc cao (HSDT), phân tích ổn định

Tóm tắt

Trong bài báo này, phương pháp phần tử hữu hạn được tích hợp với lý thuyến biến dạng cắt bậc cao loại C0 để phân tích ổn định cơ và nhiệt của tấm vật liệu biến đổi chức năng (tấm FGM). Trong tấm FGM, thuộc tính vật liệu được giả định phân bố khác nhau dọc theo chiều dày bởi một luật phân phối đơn giản các thành phần thể tích. Ổn định của tấm FGM chịu tác động của tải cơ và nhiệt sẽ được phân tích số chi tiết. Độ chính xác và tin cậy của phương pháp hiện tại được kiểm chứng bằng cách so sánh với kết quả của những lời giải khác đã công bố trước đây.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-17
Chuyên mục
Bài viết