Nghiên cứu sức chịu tải của cọc có xét đến ảnh hưởng của chuyển vị đất nền xung quanh

  • Phán Võ
  • Trung Kiên Nguyễn
Từ khóa: Ma sát âm, mặt phẳng trung hòa, huy động ma sát, vùng chuyển tiếp, sức chịu tải

Tóm tắt

Khi thi công cọc trong đất yếu, do hiện tượng cố kết và từ biến của đất nền, chuyển vị của đất nền xung quanh cọc sẽ thay đổi theo thời gian. Ở những vị trí chuyển vị đất nền lớn hơn chuyển vị cọc sẽ xuất hiện ma sát âm, điều này ảnh hưởng đến sức chịu tải cho phép của cọc. Lực kéo xuống do ma sát âm đôi khi rất lớn làm ảnh hưởng đến lực dọc lớn nhất xuất hiện trong cọc và độ lún của cọc cũng thay đổi. Bài báo dùng phương pháp Phần tử hữu hạn để phân tích. Kết quả của phương pháp Phần tử hữu hạn được so sánh với kết quả quan trắc thực tế để kiểm chứng độ tin cậy. Từ đó bài báo sẽ xác định chiều dài vùng chuyển tiếp cũng như chiều dài huy động ma sát thành cực hạn. Kết quả thu nhận sẽ được ứng dụng để thiết lập phương pháp xác định sức chịu tải của cọc trong điều kiện đất yếu và so sánh với kết quả thí nghiệm nén tĩnh hiện trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-16
Chuyên mục
Bài viết