Thực trạng kiến thức, thực hành xử trí sốt ở trẻ dưới năm tuổi của các bà mẹ tại Bệnh viện 311 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022

  • Đoàn Ngọc Giang Lâm, Hoàng Cao Sạ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Từ khóa: Xử trí sốt, trẻ dưới 5 tuổi, kiến thức, thực hành, bà mẹ

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành xử lý sốt cho trẻ dưới 5 tuổi của các bà mẹ tại Bệnh viện 331 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 210 bà mẹ có con dưới 5 tuổi với bộ câu hỏi cấu trúc soạn sẵn. Thời gian nghiên cứu từ tháng 1/2022-9/2022. Kết quả: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đạt về xử lý sốt là 42,9% và thực hành đạt về xử lý sốt là 39,1%. Kết luận: Cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao kiến thức của các bà mẹ về xử trí sốt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-25