Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2023

  • Nguyễn Hải Yến, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thành, Hồ Phương Thúy, Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Vân, Bàn Văn Hoàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
Từ khóa: Thoát vị bẹn, đau, chất lượng cuộc sống

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả chất lượng cuộc sống và xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị bẹn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt ngang trên 88 người bệnh bệnh nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật thoát vị bẹn, sử dụng bộ công cụ đánh giá chất lượng cuộc sống HERQL . Kết quả: Trong số 88 bệnh nhân nghiên cứu, tỷ lệ nam giới là 90,9%; nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là ≥ 60 với 50,0%. Trước phẫu thuật, tỷ lệ bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tồi tệ là 27,3%% và cực kỳ tồi tệ là 15,9%. Số ngày nằm viện trung bình của người bệnh là 7,7± 2,1 ngày. Tỷ lệ bệnh nhân cải thiện chất lượng cuộc sống nhiều sau phẫu thuật là 46,6%. Các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật là giới tính, thoát vị tái phát, thoát vị 2 bên, thoát vị nghẹt và tiền sử ngoại khoa của người bệnh. Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh thay đổi tích cực sau phẫu thuật thoát vị bẹn. Các yếu tố giới, loại thoát vị, tiền sử ngoại khoa có ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của họ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-15