Kiến thức về dự phòng ngã của điều dưỡng viên cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vinmec Times City năm 2023

  • Nguyễn Ngọc Ánh, Phạm Văn Trường, Đỗ Thị Liệu, Phạm Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Ngọc, Phạm Thị Hoa, Lê Thị Lâm, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Thị Thanh An, Mai Văn Hiếu, Hoàng Thị Thêu Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City
Từ khóa: Kiến thức, dự phòng ngã, điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về dự phòng ngã cho người bệnh tại bệnh viên Đa khoa Quốc Tế Vinmec Time City năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 179 điều dưỡng tại các khoa lâm sàng có người bệnh điều trị nội trú của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2023. Sử dụng bộ công cụ tự điền về kiến thức và thái độ có độ tin cậy Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0,7. Kết quả: Trong tổng số 179 tham gia nghiên cứu có 87,2% điều dưỡng có kiến thức đạt về định nghĩa nguy cơ ngã, có 70,3% điều dưỡng có kiến thức đạt về yếu tố nguy cơ gây ngã, 81,5% điều dưỡng có kiến thức đạt về giải pháp phòng ngừa ngã. Có 81,0% điều dưỡng có kiến thức chung đạt về phòng ngừa ngã, điểm trung bình kiến thức chung là 28,1 ± 6,3. Kết luận: Có 81,0% điều dưỡng có kiến thức chung đạt về phòng ngừa ngã, điểm trung bình kiến thức chung là 28,1 ± 6,3. Trong công tác chăm sóc quản lý nguy cơ ngã trong bệnh viện cần thường xuyên cập nhật kiến thức đối với đối tượng điều dưỡng có thâm niên dưới 5 năm, điều dưỡng được đào tạo từ hình thức vừa làm vừa học, điều dưỡng có trình độ cao đẳng và những điều dưỡng chưa thực hiện báo cáo ngã

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-06