Mối tương quan giữa sự tự tin và hành vi ăn uống của người bệnh đái tháo đường típ 2 tại bệnh viện An Bình - thành phố Hồ Chí Minh

  • Lý Thị Thu Hà, Đặng Trần Ngọc Thanh Bệnh viện An Bình
Từ khóa: Sự tự tin, hành vi ăn uống, đái tháo đường típ 2

Tóm tắt

Mục tiêu: (1) Xác định điểm trung bình sự tự tin về hành vi ăn uống và mức độ hành vi ăn uống của NB ĐTĐ típ 2 tại Bệnh viện An Bình năm 2023; (2) Xác định mối tương quan giữa sự tự tin về hành vi ăn uống với hành vi ăn uống của người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện An Bình năm 2023.Phương pháp:Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 377 người bệnh đái tháo đường típ 2 đang điều trị ngoại trú tại Phòng khám Nội Tiết, Bệnh viện An Bình năm 2023. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Công cụ thu thập số liệu là bộ câu hỏi tự điền có độ tin cậy tốt. Thống kê mô tả và phép kiểm Pearson được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả: Hành vi ăn uống ở mức độ trung bình (76,43 ± 7,66). Điểm trung bình sự tự tin về hành vi ăn uống của người bệnh đái tháo đường típ 2 ở mức khá (75,53 ± 5,72). Nghiên cứu cho thấy có mối tương quan ý nghĩa giữa hành vi ăn uống với sự tự tin về hành vi ăn uống (r = 0,425, p < 0,001). Kết luận: Có mối tương quan ý nghĩa giữa sự tự tin về hành vi ăn uống với hành vi ăn uống của người bệnh. Cần có những hành động can thiệp cụ thể liên quan đến việc cải thiện khía cạnh hành vi ăn uống cũng như có sự quan tâm đặc biệt hơn đối với sự tự tin về hành vi ăn uống.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21