Đánh giá thay đổi tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa năm 2023 sau giáo dục sức khỏe

  • Trịnh Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Minh Chính, Hồ Phương Thúy, Phạm Văn Sơn Bệnh viện Đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa
Từ khóa: Tuân thủ điều trị, tăng huyết áp, giáo dục sức khỏe

Tóm tắt

Mục tiêu:Đánh giá thay đổi tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa năm 2023 sau can thiệp giáo dục sức khỏe.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Nghiên cứu can thiệp đánh giá trước sau với 94 người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023. Kết quả: Trước can thiệp, tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng huyết áp chung của người bệnh ở mức thấp chiếm 34%. Trong đó, tỷ lệ người bệnh tuân thủ giảm lượng muối ăn vào là 22,3%, tuân thủ giữ cuộc hẹn với bác sĩ là 29,8%, tuân thủ dùng thuốc là 40,4%. Sau can thiệp 1 tháng, tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng huyết áp chung tăng lên là 72,3%. Trong đó, tỷ lệ người bệnh tuân thủ giảm lượng natri ăn, tuân thủ giữ cuộc hẹn với bác sĩ và tuân thủ dùng thuốc tăng lên lần lượt là 72,3%, 59,6%, 60,6%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận: Tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh còn hạn chế tại thời điểm trước nghiên cứu nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thường xuyên giáo dục sức khỏe cho người bệnh về tuân thủ điều trị tăng huyết áp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-08