Động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2023

  • Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Đình Dũng, Dương Thị Hải, Nguyễn Thị Kim Quý, Đinh Thị Phương Thùy, Đào Thị Hường, Đặng Thị Phương, Vũ Thị Tươi, Vũ Thị Thanh Nhàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Từ khóa: Động lực làm việc, nhân viên y tế, Vinmec Times City

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times Citynăm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 400 nhân viên y tế hiện đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2023 (bao gồm cả nhân viên hợp đồng trên 6 tháng, không bao gồm nhân viên vệ sinh, tạp vụ). Sử dụng bộ câu hỏi về động lực và sự hài lòng về công việc của nhân viên y tế đã được chuẩn hóa tại Đại học Y tế công cộng, Phân tích số liệu trên SPSS 20.0 với bảng biểu mô tả tần số và tỷ lệ các nhu cầu. Kết quả: Có 88,5% đối tượng động lực tốt về bản chất công việc, Có 77,3% động lực tốt về yếu tố trách nhiệm công việc và có 67,3% đối tượng có động lực tốt về sự thừa nhận thành tích. Đặc điểm động lực tốt chung của yếu tố cơ hội phát triển là 67,0% trong khi động lực tốt chung về sự tiến bộ trong công việc chiếm tỷ lệ 82,8%. Tỷ lệ nhân viên y tế có động lực tốt trong công việc là 86,7%. Kết luận: Có 86,7% nhân viên có động lực làm việc tốt. Bệnh viện cần xây dựng các cơ chế, chính sách để duy trì động lực làm việc và cải thiện nguồn thu nhập của nhân viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-03