Quay trở lại chi tiết bài viết MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH LOẠN THẦN DO RƯỢU CÓ HOANG TƯỞNG, ẢO GIÁC CHIẾM ƯU THẾ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN NAM ĐỊNH 2021 Tải xuống tải PDF