Thực trạng kiến thức giáo dục sức khỏe của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022

  • Trịnh Thị Tuyết, Trần Ngọc Lương, Nguyễn Thị Minh Chính, Trần Thị Hiền Phi Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Từ khóa: Kiến thức, giáo dục sức khỏe, điều dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức giáo dục sức khỏe của điều dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 170 điều dưỡng đang làm việc tại 11 khoa lâm sàng bệnh viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2022. Bộ công cụ phỏng vấn được thiết kế dựa trên các nội dung về các kỹ năng giáo dục sức khỏe với hệ số Cronbach’s alpha = 0,816. Kết quả: 64,1% điều dưỡng có kiến thức đạt trong đó kiến thức về các kỹ năng làm quen, lắng nghe, quan sát chiếm tỷ lệ khá cao. Các yếu tố liên quan đến kiến thức giáo dục sức khỏe bao gồm: Nhóm tuổi, thâm niên công tác, tập huấn giáo dục sức khỏe. Kết luận: Kiến thức giáo dục sức khỏe của điều dưỡng viên ở mức khá, cần tập trung công tác đào tạo nâng cao kiến thức giáo dục sức khỏe cho điều dưỡng là cần thiết, nhất là những điều dưỡng trẻ tuổi

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05