Kiến thức và thực hành về chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai năm 2022

  • Vũ Thị Kim Thương, Ngô Huy Hoàng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai
Từ khóa: Kiến thức và thực hành, dinh dưỡng, đái tháo đường type 2

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn để đánh giá kiến thức và thực hành về chế độ dinh dưỡng của 95 người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện nội tiết tỉnh Lào Cai trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. Kết quả: Tỷ lệ kiến thức đạt về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường type 2 là 68,4%; điểm trung bình kiến thức là là 7,8 ± 2,1 trên tổng 13 điểm của thang đo. Tỷ lệ người bệnh thực hành đạt về chế độ ăn uống là 58,9%; điểm trung bình thực hành của người bệnh là 14,0 ± 2,9 trên tổng 25 điểm của thang đo. Kết luận: Kiến thức và thực hành về chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện nội tiết tỉnh Lào Cai còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải tăng cường giáo dục sức khoẻ về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05