Trải nghiệm tâm lý của Điều dưỡng/Hộ sinh trực tiếp chăm sóc sản phụ mắc covid-19 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 năm 2022

  • Bùi Thị Thanh, Trần Văn Long, Nguyễn Ngọc Thành Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Từ khóa: Trải nghiệm, điều dưỡng, hộ sinh, sản phụ, COVID-19

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả những trải nghiệm về tâm lý của các điều dưỡng, hộ sinh trong quá trình trực tiếp chăm sóc sản phụ mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính hiện tượng học được thực hiện bằng cách phỏng vấn sâu 15 cán bộ cán bộ y tế là điều dưỡng, hộ sinh thuộc 4 nhóm tham gia chăm sóc, điều trị COVID-19 tại cơ sở 2- Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. Bộ công cụ nghiên cứu được phát triển trên cơ sở học thuyết thích ứng của Roy’s gồm 3 câu hỏi mở; 5 câu hỏi bán cấu trúc. Dữ liệu được phân tích bằng phương pháp quy nạp trên cơ sở bảy giai đoạn của Colaizzi. Kết quả: Trải nghiệm của những điều dưỡng, hộ sinh chăm sóc sản phụ mắc COVID-19 được khám phá với bốn trải nghiệm thách thức bao gồm: trải nghiệm về tâm lý/tinh thần, những thách thức khi làm việc trong cơ sở COVID-19, thách thức nghề nghiệp, Trải nghiệm sự thay đổi và nâng cao khả năng ứng phó với đại dịch. Qua những phát hiện dựa trên cách phân loại hiện tại, dường như có sự đan xen giữa các tác động tiêu cực và tích cực với các hoạt động tâm lý, xã hội và nghề nghiệp. Kết luận: Các điều dưỡng, hộ sinh chăm sóc sản phụ mắc COID-19 đã gặp phải căng thẳng về cảm xúc và tâm lý cũng như những thách thức trong công việc trong đại dịch COVID-19. Do đó, cần được hỗ trợ tối ưu để bảo vệ tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của cán bộ y tế là vấn đề cần được ưu tiên trong cuộc khủng hoảng COVID-19

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05