Tỷ lệ và nguyên nhân sai sót thuốc trong thực hành lâm sàng theo nhận thức của sinh viên cử nhân điều dưỡng năm 4 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

  • Phan Thị Mỹ Trinh, Đỗ Thị Hà Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Từ khóa: Sai sót thuốc, thực hành lâm sàng, sinh viên điều dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu:Xác định tỷ lệ sai sót thuốc của sinh viên Cử nhân Điều dưỡng trong thực hành lâm sàng, loại sai sót thuốc thường gặp và nguyên nhân sai sót thuốc theo nhận thức của sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm 4. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 112 sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm cuối niên khóa 2018-2022 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Kết quả: Tỷ lệ sinh viên Điều dưỡng phạm sai sót thuốc trong quá trình thực hành lâm sàng là 18,8%. 05 loại sai sót thuốc thường gặp của sinh viên Điều dưỡng trong quá trình thực hành lâm sàng theo nhận thức của sinh viên gồm: Theo dõi bệnh nhân không đầy đủ sau khi dùng thuốc (78,6%); chuẩn bị thuốc sai kỹ thuật (60,7%); sai khoảng cách thời gian giữa các lần dùng thuốc (58,9%); sai liều lượng (55,4%) và bỏ qua liều thuốc (50,9%). Nhận thức của sinh viên về các nguyên nhân dẫn đến sai sót thuốc thường gặp gồm nguyên nhân cá nhân: Thiếu kiến thức về thuốc (3,88 ± 0,87); thiếu kinh nghiệm (3,88 ± 0,85); ngủ không đủ giấc (3,88 ± 0,78); căng thẳng (3,88 ± 0,77); thực hành quy trình dùng thuốc tại khoa lâm sàng khác so với thực hành dùng thuốc khi học (3,62 ± 0,98) và nguyên nhân hệ thống: Y lệnh không rõ ràng (chữ viết tay không đọc được) (3,96 ± 0,83); thuốc khác nhau có tên gọi gần giống nhau (3,87 ± 0,79); quá tải công việc (3,86 ± 0,84); thuốc có hình dạng giống nhau (3,85 ± 0,79) và trường hợp khẩn cấp (3,62 ± 0,98). Kết luận: Có 18,8% sinh viên Điều dưỡng có phạm sai sót thuốc trong quá trình thực hành lâm sàng theo nhận thức của sinh viên. Một số nguyên nhân dẫn đến sai sót thuốc theo nhận thức của sinh viên thuộc nguyên nhân cá nhân và hệ thống. Nhà Trường và cơ sở thực hành lâm sàng cần có các giải pháp hữu hiệu để khắc phục các nguyên nhân thường gặp dẫn đến sai sót thuốc của sinh viên Điều dưỡng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05