Đánh giá năng lực thực hành dựa vào bằng chứng (EBP) của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân

  • Dương Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thanh Hương, Dương Thủy Tiên, Nguyễn Lê Nhật Mai Trường Đại học Duy Tân
Từ khóa: Thực hành dựa vào bằng chứng, sinh viên điều dưỡng, rào cản

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá năng lực Thực hành dựa vào bằng chứng (EBP) của sinh viên điều dưỡng, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rào cản và tìm hiểu các yếu tố liên quan. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 134 sinh viên trường Đại học Duy Tân từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022. Bộ công cụ gồm 3 phần: đặc điểm nhân khẩu học, thang đánh giá năng lực EBP và thang đánh giá các mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rào cản. Kết quả: Sinh viên có năng lực tự nhận thức về EBP là 3,67 ± 0,49. Các yếu tố rào cản ảnh hưởng quan trọng nhất đến kỹ năng EBP là thiếu thời gian và thiếu sự quan tâm thích thú. Điểm trung bình kiến thức, thái độ và kỹ năng EBP có sự khác biệt với đặc điểm nhân khẩu học như năm học, xếp loại học lực, học/tham gia tập huấn về EBP, tần suất sử dụng internet, trình độ tiếng Anh (p < 0,05). Kết luận: Năng lực thực hành dựa vào bằng chứng của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Duy Tân khá cao. Tuy nhiên, vẫn còn các rào cản ảnh hưởng đến việc áp dụng EBP của sinh viên, đây cũng là thách thức đối với các nhà giáo dục điều dưỡng cần đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình giáo dục điều dưỡng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05